Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kontrahentów

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”, niniejszym informuję, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Bartex Bartol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Paproci, Paproć 111, 64-300 Nowy Tomyśl, KRS: 0000450852

Istnieją następujące możliwości skontaktowania się z Administratorem:

II. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie odbywać się w celu wykonania umowy, której Państwo są stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz gdy będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. dochodzenia roszczeń. W zakresie szczególnych kategorii danych osobowych Administrator przetwarza je do celów profilaktyki zdrowotnej i medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, oraz zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego (art. 9 ust. 2 lit h RODO).

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 i 3 k.p. oraz art. 229 § 4 k.p. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

III. Odbiorcy danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zajmującym się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej obsługą systemów informatycznych lub świadczeniem usług pomocy prawnej, a także instytucjom i organom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

VI. Okres przetwarzania i przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe, będą przetwarzane przez cały okres wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z umowy, a także po upływnie ww. okresu, do upływu terminu przedawnienia roszczeń. Państwa dane osobowe w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z zatrudnianiem pracowników i realizacją zawartych umów (m.in. przepisami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych) – przez okresy wskazane w przepisach prawa.

VII. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

Zgodnie z RODO, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
b) prawo do niezwłocznego sprostowania danych, które są nieprawidłowe (art. 16 RODO);
c) prawo „bycia zapomnianym” tj. do usunięcia danych osobowych, w przypadku zaktualizowania się określonych przesłanek (art. 17 RODO);
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, w przypadku zaktualizowania się określonych przesłanek (art. 18 RODO);
e) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO).

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kontrahentów w przypadku pozyskania danych osobowych z innego źródła niż od osoby, której dane dotyczą

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”, niniejszym informuję, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Bartex Bartol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Paproci, Paproć 111, 64-300 Nowy Tomyśl, KRS: 0000450852

Istnieją następujące możliwości skontaktowania się z Administratorem:

II. Źródło pochodzenia danych osobowych

Administrator informuje, iż pozyskał Pani / Pana dane osobowe z _________________________________

III. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

Administrator dysponuje Pani / Pana danymi osobowymi w postaci:

IV. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie odbywać się w celu wykonania umowy, której Państwo są stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz gdy będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych jest jednak niezbędne w celu zawarcia umowy oraz jej realizacji przez Administratora.

V. Odbiorcy danych osobowych

 1. 1. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zajmującym się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej obsługą systemów informatycznych lub świadczeniem usług pomocy prawnej, a także instytucjom i organom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

VI. Okres przetwarzania i przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe, będą przetwarzane przez cały okres wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z umowy, a także po upływnie ww. okresu, do upływu terminu przedawnienia roszczeń. Państwa dane osobowe zawarte w dokumentach księgowych będą przetwarzane do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

VII. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

Zgodnie z RODO, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
b) prawo do niezwłocznego sprostowania danych, które są nieprawidłowe (art. 16 RODO);
c) prawo „bycia zapomnianym” tj. do usunięcia danych osobowych, w przypadku zaktualizowania się określonych przesłanek (art. 17 RODO);
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, w przypadku zaktualizowania się określonych przesłanek (art. 18 RODO);
e) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO).

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla pracowników

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”, niniejszym informuję, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Bartex Bartol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Paproci, Paproć 111, 64-300 Nowy Tomyśl, KRS: 0000450852

Istnieją następujące możliwości skontaktowania się z Administratorem:

II. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie odbywać się w celu wykonania umowy, której Państwo są stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz gdy będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. dochodzenia roszczeń. W zakresie szczególnych kategorii danych osobowych Administrator przetwarza je do celów profilaktyki zdrowotnej i medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, oraz zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego (art. 9 ust. 2 lit h RODO).

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 i 3 k.p. oraz art. 229 § 4 k.p. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

III. Odbiorcy danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione następującym podmiotom:
  • instytucjom upoważnionym z mocy prawa w szczególności: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz organy sądowe lub inne, w tym komornicy i policja;
  • na podstawie odrębnych zgód udzielonych przez Państwa takim podmiotom jak zakład ubezpieczeń w przypadku wyboru oferty ubezpieczenia,
  • podmiotom zajmującym się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej obsługą systemów informatycznych lub świadczeniem usług pomocy prawnej.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

VI. Okres przetwarzania i przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe, będą przetwarzane przez cały okres wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z umowy, a także po upływnie ww. okresu, do upływu terminu przedawnienia roszczeń. Państwa dane osobowe w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z zatrudnianiem pracowników i realizacją zawartych umów (m.in. przepisami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych) – przez okresy wskazane w przepisach prawa.

VII. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

Zgodnie z RODO, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
b) prawo do niezwłocznego sprostowania danych, które są nieprawidłowe (art. 16 RODO);
c) prawo „bycia zapomnianym” tj. do usunięcia danych osobowych, w przypadku zaktualizowania się określonych przesłanek (art. 17 RODO);
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, w przypadku zaktualizowania się określonych przesłanek (art. 18 RODO);
e) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO).

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów do pracy

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”, niniejszym informuję, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Bartex Bartol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Paproci, Paproć 111, 64-300 Nowy Tomyśl, KRS: 0000450852

Istnieją następujące możliwości skontaktowania się z Administratorem:

II. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie odbywać się w celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy- wyboru osób do zatrudnienia na wolnych stanowiskach (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, tj. w celu przyszłej rekrutacji, chyba, że kandydat na stanowisko pracy wyrazi na to zgodę, wtedy dane te będą przetwarzane do celów dalszej rekrutacji nie dłużej niż przez 1 rok. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych w dalszej rekrutacji nie przekraczającej 1 roku jest zgoda kandydata.

Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.

III. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

VI. Okres przetwarzania i przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe, będą przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji, a następnie niezwłocznie usunięte. Dane osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłej rekrutacji, będą przetwarzane do momentu zakończenia okresu wskazanego w zgodzie.

VII. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

Zgodnie z RODO, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
b) prawo do niezwłocznego sprostowania danych, które są nieprawidłowe (art. 16 RODO);
c) prawo „bycia zapomnianym” tj. do usunięcia danych osobowych, w przypadku zaktualizowania się określonych przesłanek (art. 17 RODO);
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, w przypadku zaktualizowania się określonych przesłanek (art. 18 RODO);
e) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO).